translation
  • ekhaya
  • Maka: izonkana eziyolisa intliziyo