translation
  • ekhaya
  • Isiselo esikhuthaza umdla wokutya