Liliu

'Oku Amaretti mo sokoleti popo

0 0
'Oku Amaretti mo sokoleti popo

Vahevahe ia 'i ho'o kulupu fengaue'aki fakasosiale:

Pe 'oku lava pe ke ke hiki tatau mo vahevahe 'a e url ko 'eni

Ngaahi me'a

Liliu 'a e Servings:
130l Pata
130l Hono tokotoko ko e suka
130l 00 Mahoa'a
130l Almond mahoaʻa
100l Amaretti
200l Hazelnut sokoleti kilimi
Ke teuteuʻi
Kilimi suka

Faka'ilonga'i 'a e founga ko 'eni

'Oku fie ma'u ke hu ki loto pe lesisita ki he me'a faka'ilonga tohi/manako fiemalie ko 'eni.

Ngaahi fotunga:
  • 'Aukai
  • Vegan
  • Vegetarian
Cuisine:
  • 55
  • 'Oku hoko 'a e 8
  • Faingofua

Ngaahi me'a

  • Ke teuteuʻi

Ngaahi fakahinohino

Vahevahe

'Oku hanga 'e he fakahinohino 'o e amaretti vave mo e popo 'o 'ai ke vave ange ho'o ma'u ha ongo faka'ofo'ofa, ideal as a snack or after dinner at any time of the year.This cake is inspired by the famous Sbrisolona, a dessert of Mantuan origin prepared with white flour, yellow flour and almonds, and Fregolotta, a dry rustic cake originally from the Treviso area. Delicious desserts, with a crumbly consistency and long lasting.

Ngaahi sitepu

1
Fai 'e

In the bowl of the planetary mixer sift together flour and almond flour, add the cubed butter and the sugar. Knead with the leaf whisk until you get a homogeneous but rather grainy look. Then add the coarsely crumbled amaretti and mix with a spatula.

2
Fai 'e

Place half of the dough on the bottom of a pastry ring, or in a hinged mould, 18-20 cm 'i he inisi honau matolu. Level with the back of a spoon, without pressing too much.

3
Fai 'e

Evenly spread the hazelnut chocolate cream on the base of the cake, using a spoon or a pastry bag, and then cover with the remaining dough.

4
Fai 'e
35

Transfer to a preheated oven at 180 ° and cook for about 35 minutes or until the cake has turned a golden color.

5
Fai 'e

Turn out and let cool completely on a wire rack. Decorate the crumbled with a sprinkling of icing sugar.

Toe vakai'i 'a e founga

'I ai ka 'oku 'ikai ha toe vakai'i ki he founga ko 'eni, faka'aonga'i ha foomu 'i lalo ke hiki ai ho'o toe vakai'i
Fili 'a e founga feime'atokoni - Dosa 'o e kau 'Initia
kimu'a
Dosa 'o e kau 'Initia
Fili 'a e founga feime'atokoni - Fakapaku Nutella Dumplings
ka hoko mai
Fakapaku Nutella Dumplings
Fili 'a e founga feime'atokoni - Dosa 'o e kau 'Initia
kimu'a
Dosa 'o e kau 'Initia
Fili 'a e founga feime'atokoni - Fakapaku Nutella Dumplings
ka hoko mai
Fakapaku Nutella Dumplings

Tanaki atu ho'o fakamatala